نفوس و مسکن

طبق سرشماري عمومي قزوين در سال 90 :

جمعيت: 1201565 نفر    

مساحت: 15567.3 کيلومتر مربع

متوسط رشد سالانه: 1.00 درصد

تعداد شهرستان: 6

سهم از جمعيت کشور: 1.60 درصد         

تعداد بخش: 19

ميزان شهرنشيني: 73.1 درصد   

تعداد دهستان: 46

درصد باسوادي: 84.1 درصد        

تعداد شهر: 25

بعد خانوار: 3.4  

تعداد آبادي: 1148