چشمه آبگرم خرقان ( ارشياء ) در فاصله 95 کيلومتري قزوين در کنار جاده مواصلاتي قزوين – همدان قرار دارد. رسوب هاي دوران چهارم زمين شناسي اطراف چشمه را پوشانده اند. آب چشمه ارشيا از ميان رسوب هاي کربناته که بر روي سازندهاي آهکي دوره ائوسن قرار گرفته اند، بيرون مي آيد. در اين منطقه، گسلي از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد که اين چشمه در قسمت انتهاي جنوبي آن جاي دارد. آب اين چشمه از گروه آبهاي کلروره  سديک و بيکربناته کلسيک گرم، اسيدي و همراه با سيليس مي باشد.

 آبهاي چشمه خرقان از دسته آبهاي کلروه سديک و بيکربناته کلسيک گرم با PH اسيد و سيليس مي باشند .

آب اين چشمه ها  مشابه آبهاي معدني سالن موتيه_ فرانسه و بوربون_ فرانسه بوده که در درمان دردهاي عصبي ، سياتيک و رماتيسم مؤثر مي باشد . در عفونت هاي مجاري تنفسي ، تورم گلو و حلق و برنشيت مزمن به صورت استنشاق ، بخار و دوش بيني مؤثر مي باشد . آشاميدن اين آبها در عفونت هاي دستگاه گوارش از قبيل سوء هاضمه ناشي از ضعف قواء توأم با يبوست ، احتقان و تشمع کبدي نيز مفيد مي باشند .