مصوبات سال 96
افزايش يارانه خطوط اتوبوس قزوين بيدستان-قزوين محمودآباد-مصوبه 9-96/6/11   
تفويض اختيار به سرپرست شهرداري-مصوبه 6-96/6/7   
تهيه و تزيع ارزاق به پرسنل شهرداري به مناسبت اعياد قربان وغدير -مصوبه 5-96/6/7   
ليست نمايندگان شورا در کميسيونها و شوراي سازمانهاي تابعه شهرداري-مصوبه 4و 3 - 96/6/5   
استفاده از خط اعتباري شرکت شهر آتيه جهت اخذ وام-مصوبه 78-96/5/31   
آئين نامه حمايت پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ودکتري شهرداري-مصوبه 76-96/5/28   
تاسيس شرکت گردشگري کامان و زرشک-مصوبه 77-96/5/28   
توافق شهرداري با آقاي وثيق نيا-مصوبه 75-96/5/28   
توافق شهرداري با آقاي باقري-مصوبه 74-96/5/28   
توافق شهرداري با دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)-مصوبه 73-96/5/28   
توافق شهرداري با آقاي محرابي-مصوبه 72-96/5/28   
گزارش حسابرسي سال 95 -مصوبه 71-96/5/24   
توافق شهرداري با آقاي گيلکي جهت اجراي پروژه هفت دره- مصوبه 70-96/5/21   
توافق شهرداري در بخش 5 قزوين به موسسه خيريه مذهبي فرهنگي -مصوبه69-96/5/21   
توافق شهرداري با خانم باجلان- مصوبه 66-96/5/21   
Showing 1 - 15 of 63 results.
Items per Page
صفحه از 5
مصوبات سال 95
هديه خوشحسابي شهرداري به موديان شهرداري 95/12/24-مصوبه 271   
توافق شهرداري با شرکت آتيه-95/12/24-مصوبه270   
توافق شهرداري با آقاي قاسمي95/12/824 -مصوبه 269   
بهاي خدمات نصب تابلوهاي راهنمايي- 95/12/24-مصوبه266   
تعرفه قبور و ملحقات خدمات سال 96 سازمان آرامستانها 95/12/24-مصوبه265   
مساعدت به برگزاري اردوهاي راهيان نور- 95/12/21-مصوبه 262   
واگذاري زمين پارک شهداء به سپاه-95/12/21 -مصوبه261   
توافق شهرداري با آقاي رضي پور- 95/12/21- مصوبه 259   
توافق شهرداري با آقاي عبادپور و شرکاء-95/12/21-مصوبه258   
توافق شهرداري با آقاي بيژن طاهرخاني 95/12/21-مصوبه257   
افتتاح حساب در مناطق سه گانه و مديريت پسماند- 95/12/17 -مصوبه 256   
توافق شهرداري با آقاي فرزاد اميدواري - 95/12/17 -مصوبه 255   
توافق شهرداري با آقاي زرآبادي95/12/10 مصوبه 216   
توافق شهرداري با آقاي شيخلري-95/12/10 مصوبه 214   
توافق شهرداري با آقاي بيگلري 95/12/10 مصوبه 213   
Showing 1 - 15 of 139 results.
Items per Page
صفحه از 10