چاپ

قافله باشي، سخنگوي شوراي شهر قزوين تأکيدکرد:

افکارسنجي از مردم براي تدوين لايحه بودجه سال 97

به منظور تدوين سياستهاي لايحه بودجه سال 97 از مردم افکار سنجي کنيم و در اين راستا ميتوانيم با سازمانها، روابط عمومي ها و سايت هايي که از قابليت لازم برخوردارند، استفاده کنيم.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مهديه سادات قافله باشي، سخنگوي شوراي اسلامي شهرقزوين با تأکيد بر تدوين سياستهاي لايحه بودجه سال 97، اظهارداشت:

به منظور تدوين سياستهاي لايحه بودجه سال 97 از مردم افکار سنجي کنيم و در اين راستا ميتوانيم با سازمانها، روابط عمومي ها و سايت هايي که از قابليت لازم برخوردارند، استفاده کنيم.

پايان پيام/3007/آذر96

  •