چاپ

شوراي اسلامي شهر قزوين مصوب کرد؛

اختصاص کميسيون تلفيقي براي بررسي برنامه 5 ساله دوم شهرداري

برنامه پنج ساله دوم شهرداري مرکز استان در شورا مطرح شد که در ادامه ضمن بحث و بررسي درباره اين موضوع قرار شد، کميسيون تلفيقي براي بررسي بيشتر اين برنامه برگزار شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ در جلسه 30 آبان ماه پارلمان محلي قزوين، "برنامه پنج ساله دوم شهرداري مرکز استان" مطرح شد که در ادامه ضمن بحث و بررسي درباره اين موضوع، قرار شد، کميسيون تلفيقي در شورا براي بررسي بيشتر اين برنامه برگزار شود.

وي افزود: چراکه براساس تاکيد رييس پارلمان محلي، بعد از بررسي و تصويب اين برنامه، بايد کار بررسي لايحه بودجه سال 97 شهرداري دردستورکار قرار بگيرد و نقش اين برنامه در بررسي لايحه بودجه بسيار مهم است.

پايان پيام/3008/آذر96

  •