چاپ

در جلسه شوراي شهر قزوين:

لايحه بسته تشويقي 100 درصدي عوارض صدور پروانه ساختماني در هادي آباد تصويب شد

لايحه ارائه بسته تشويقي 100 درصدي تخفيف عوارض پروانه ساختماني و تراکم به شهروندان ساکن بافت فرسوده هادي آباد در راستاي نوسازي و بهسازي اين بافت به تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين، لايحه ارائه بسته تشويقي 100 درصدي تخفيف عوارض پروانه ساختماني و تراکم به شهروندان ساکن بافت فرسوده هادي آباد در راستاي نوسازي و بهسازي اين بافت به تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد.

پايان پيام/3006/آذر96

  •