چاپ

عبدالرزاقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

تعداد دفاتر تسهيلگري در محله‌هاي قزوين افزايش يابد

نظام مهندسي ساختمان استان قزوين بررسي انجام دهد، تا محله هاي ديگري که نيازمند راه اندازي دفاتر تسهيلگري هستند، مشخص شوند و در مرحله بعد جانمايي دفاتر و تجهيز آنها دردستورکار متوليان مربوطه قرار بگيرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مهدي عبدالرزاقي، رئيس کميسيون املاک و مستغلات شوراي اسلامي شهر در دفتر تسهيلگري محله ديمج اظهارداشت: گزارش تفصيلي و آماري از روند يکساله کاري دفتر تسهيلگري محله ديمج تهيه شود تا در آن ميزان اثرگذاري فعاليت هاي اين مرکز مشخص شود.

وي گفت: نظام مهندسي ساختمان استان قزوين بررسي انجام دهد، تا محله هاي ديگري که نيازمند راه اندازي دفاتر تسهيلگري هستند، مشخص شوند و در مرحله بعد جانمايي دفاتر و تجهيز آنها دردستورکار متوليان مربوطه قرار بگيرد.

پايان پيام/2857/مهر96

  •